Kişisel Verilerin Korunması Ne Demektir

kvkk kilitli.png

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesinin disiplin altına alınması, temel hak ve özgürlüklerin korunması anlamına gelmektedir.

Kişisel verilerin korunması, temelde verileri değil, bu verilerin ilişkili olduğu kişileri korumayı amaçlar.

Bu anlamda kişisel verilerin korunmasının, kişilere ilişkin verilerin toplanması, saklanması, kullanılması ve aktarılması gibi veri işleme süreçlerinde bireylere kontrol hakkını yeniden kazandırmayı amaçlar. Bu amaç kapsamında kişisel verilerin korunması, kişinin verilerinin geleceğini bizzat kendisinin belirleme hakkını ifade eder.

Öyle ki dijitalleşmenin çok hızlı arttığı günümüzde, kişisel verilerin korunması hususu insan onurunun ve kişilik haklarının da bir gereğidir.

kvkk kilitli22.png

-

İlgili Kişinin Hakları Nelerdir?

Kişi, Kanunun 11. maddesi çerçevesinde, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silme ve yok etme talepleri doğrultusunda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve son olarak kişi, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle, zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sorumlusu ilgili kişinin talebini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde kabul veya red ise gerekçesini açıklayarak neden reddettiğini, talep sahibine iletmek zorundadır.

Yorumlar